Działamy dzięki waszemu wsparciu!

Wpłaty prosimy kierować na konto:

 

Bank BGŻ BNP Paribas

13 2030 0045 1110 0000 0260 5970

Polska Partia Piratów
ul. Wspólna 41 lok. 76
00-519 Warszawa

Wpłacając dotację warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi finansowania partii politycznych w Polsce. Oto wyjątki zawierające najważniejsze informacje:

Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów art. 24 ust. 4 i 7, art. 28 ust. 1 oraz przepisów ustaw dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji podmiotowej.

oraz:

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.

Pełna treść dostępna jest na stronie Sejmu RP.